Образователна програма

Образователна програма

С голяма гордост Ви споделяме образователната програма за развиване на научна грамотност, която апробирахме и адаптирахме благодарение на проект „Еко Шампиони“. Тя е достъпна за свободно използване от училища и клубове от цялата страна. Базирана е на авторската програма за развиване на научна грамотност на Фондация “Сай Хай”, но е поставен акцент върху ангажирането на учениците и гражданите с темите, които касаят опазването на околната среда и климатичните промени.

Ръководството за научни клубове и часове по науки е изготвено от преподаватели. То включва готови практични уроци и приложения, които сме адаптирали след прилагането им през различните клубове в три града в страната – София, Хасково и Враца.

Програмата се базира на стратегии за развиване на научна грамотност. По време на дейностите в програмата учениците се учат да правят разлика между научен и ненаучен въпрос, да съставят хипотези, да планират проучвания и експерименти, да анализират данни, да правят и представят
заключения.
Програмата цели да развива не само научна грамотност, но и социално – емоционално учене. Това е процесът, чрез който всички млади хора и възрастни придобиват и прилагат знанията, уменията и нагласите, за да развият здрави идентичности, да управляват емоциите и да постигат лични и колективни цели, да чувстват и да проявяват съпричастност към другите, да установяват и поддържат подкрепящи взаимоотношения и да вземат отговорни и грижовни решения.
Пренасянето на умението в класната стая чрез преподаване на шест основни житейски умения: самосъзнание, саморегулиране, социално осъзнаване, положителна комуникация, решителност и отговорно вземане на решения, допълнително ще снабди децата и тийнейджърите с инструментите, от които се нуждаят, за да станат ангажирани, грижовни и находчиви членове на своите общности (социално отговорни), да управляват себе си като балансират своите интереси с интересите на другите (автономни) и надделяват пред трудностите (устойчиви).

В хода на изпълнение на програмата учениците работят в екипи от 2-4 души, като се учат да разделят задачите си, да общуват и да взимат решения, да планират стъпки, планират и презентират напредък, рефлектират в екипа. По време на изпълнението на програмата всеки обучител, наричан
модератор, работи в сътрудничество с ментори – хора от научната сфера, които са партньори на Фондация “Сай Хай”. Един ментор може да работи с един или няколко отбора. Менторите се срещат на регулярна база със своите отбори, помагат им да работят по поставените задачи, дават идеи и ги
подкрепят в търсенето на информация и отговора на научния въпрос.
В хода на програмата отборите се стремят да ангажират представители на местната общност – родители, съученици, местни лидери, граждани и представители на институции. Това им помага да излизат извън зоната си на комфорт, да се чувстват се като изследователи. Учениците посещават места и институции, провеждат срещи с експерти и граждански активисти, които да ги обогатяват. Участието в програмата има ефект и за местната общност – институции, НПО, работилници, които винаги откликват (с малки изключения).

Това е едно практическо ръководство, което цели да подпомогне преподавателите, както в организиране на извънкласни дейности, така и в прилагане на част от подходите в техните учебни часове. Според резултатите от PISA една от причините за ниската научна грамотност, е ниските стойности на адаптивното преподаване спрямо по-скоро преобладаващо инструктиращото преподаване. Тук учителят, наричан модератор, по-скоро подготвя средата и инструментите, насърчава и подкрепя учениците по пътя на изследователския проект.
Желаем ви успешно и приятно приложение на предложените дейности и нямаме търпение да споделяте за своите успехи, като ни пишете на info@sci-high.org.

Translate »
%d bloggers like this: